Internal link (Liên kết nội bộ)

Là liên kết nội bộ các webpage trong cùng một tên miền, trái ngược với [external link] là liên kết đến 1 webpage trên 1 tên miền khác.


By English

A link from one page on a domain to another page on the same domain, as opposed to an external link which links to a page on a different domain.

Like Doanh nhân số