Linux

Linux là hệ điều hành máy tính cá nhân được xây dựng và phát triển trên sự cấp phép của hiệp hội phần mềm miễn phí- mã nguồn mở. Linux có lẽ là một ví dụ nổi tiếng nhất của phần mềm tự do và của việc phát triển mã nguồn mở. Linux còn là đối thủ trực tiếp của window và Mac OS.

By English

Linux is a Unix-like and POSIX-compliant computer operating system assembled under the model of free and open source software development and distribution.

Like Doanh nhân số