PHP (PHP)

PHP (viết tắt hồi quy cho PHP: Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình của máy chủ. Nó được sử dụng rộng rãi trong phát triển web để sản xuất các trang năng động. 

Có thể tham khảo thêm tài liệu tại website php.net

By English

PHP (recursive acronym for PHP: Hypertext Preprocessor) is a server-side scripting language. It is used extensively in web development to produce dynamic pages.

Extensive documentation is available from php.net.

Like Doanh nhân số