Ty (Cảm ơn)

Viết tắt của "Thank you"

By English

Short for "thank you".

Like Doanh nhân số