B2B

Doanh nghiệp đến doanh nghiệp. Một [website] là web b2b khi nó tập trung vào việc bán hàng cho các doanh nghiệp khác, không dùng cho người dùng cuối cùng. Ví dụ : một doanh nghiệp thiêt kế logo kinh doanh dịch vụ giúp các doanh nghiệp khác cũng được gọi là b2b.


By English

Business to business. A site is a b2b site when it focuses on selling to other businesses, not to end users. For example: A logo design business sells a service that helps other businesses. Also see b2c.


Like Doanh nhân số