Graphics (Đồ họa)

Trong bối cảnh thiết kế web, đồ họa là một tên gọi chung cho tất cả các hình ảnh liên quan đến một [website].


By English

In the context of web design, graphics is a collective name for all the images associated with a web site.

Like Doanh nhân số