Design (Thiết kế)

Thiết kế là việc tạo ra một kế hoạch hoặc quy ước để xây dựng một đối tượng hoặc một hệ thống( như trong bản thiết kế kiến trúc, bản vẽ kỹ thuật, quy trình kinh doanh, sơ đồ mạch và các mẫu may). Thiết kế có ý nghĩa khác nhau trong từng lĩnh vực. Trong một số trường hợp việc xây dựng trực tiếp các đối tượng (như trong đồ gốm, kỹ thuật, quản lý, cowboy coding và thiết kế đồ họa) cũng được coi là thiết kế.

By English

Design is the creation of a plan or convention for the construction of an object or a system (as in architectural blueprints, engineering drawings, business processes, circuit diagrams and sewing patterns). Design has different connotations in different fields (see design disciplines below). In some cases the direct construction of an object (as in pottery, engineering, management, cowboy coding and graphic design) is also considered to be design.

Like Doanh nhân số