Layout (Bố cục)

Trong thiết kế web, bố cục của một trang đề cập đến cách mà các yếu tố trực quan được sắp xếp thiết kế đồ họa trên trang. 

Bố cục trang liên quan đến các quyết định mỹ thuật về kích thước, màu sắc, vị trí, hay định dạng của các yếu tố như logo, thanh điều hướng, văn bản trang.

By English


In web design the layout of a page refers to the way that the different elements on the page is arranged. The high-level page layout involves deciding on the overall arrangement of text and images, and possibly on the size or shape of the medium . The position of the logo, navigation bar, page text etc. are all part of the layout of the page. 

Like Doanh nhân số