Not found (Lỗi không tìm thấy trang)

Lỗi không tìm thấy hay còn gọi là lỗi 404 có nghĩa [URL] của một trang nào đó không còn tồn tại. Đây là phản ứng tiêu chuẩn của máy chủ khi yêu cầu của người dùng về một trang mà có thể đã được di chuyển hoặc xóa đi.

By English

Not found (404 error) means that the page specified in the URL does not exist. This is the standard server response when a user requests a page that was moved, deleted or that never existed.

Like Doanh nhân số