Reach (Chỉ số tiếp cận)

Trong bối cảnh thiết kế web, chỉ số tiếp cận đề cập đến tỷ lệ phần trăm trong tổng số khán giả mà [website] tiếp cận được. Ví dụ, nếu 1 lượt xem trong tổng số 1000 lượt xem trên website Vivicorp.com thì nghĩa là website đã có chỉ số tiếp cận là 0,1%

By English

In the context of web design, reach refers to the percentage of the total audience that the site reaches. For example, if 1 out of every 1,000 page views on the Web was on WebDesignDictionary.com, then this site would have a reach of 0.1%.

Like Doanh nhân số