Responsive web design (Thiết kế web có tính thích ứng)

Thiết kế web có tính thích ứng là một cách tiếp cận thiết kế web nhằm vào việc tạo ra một các [website] trải nghiệm cái nhìn tối ưu cho người dùng – dễ dàng đọc và dễ dàng điều hướng trong việc giảm tối thiểu thay đổi kích thước, di chuyển màn hình, và cuộn chuột – thông qua nhiều dạng thiết bị khác nhau (từ điện thoại di động đến máy tính để bàn). 

By English

Responsive web design (RWD) is a web design approach aimed at crafting sites to provide an optimal viewing experience—easy reading and navigation with a minimum of resizing, panning, and scrolling—across a wide range of devices (from mobile phones to desktop computer monitors)

Like Doanh nhân số