Accessibility (Khả năng tiếp cận)

Đề cập đến cấu trúc của nội dung [website] - cách thức để tiếp cận dễ dàng với tất cả người dùng, kể cả những người dùng đặc biệt. Không nên nhầm lẫn với khả năng sử dụng.

By English

Refers to the structuring of web content in such a way that it is easily accessible to all users, in particular users with disabilities. Not to be confused with usability.

Like Doanh nhân số