A/B Testing (Thử nghiệm A/B)

(Hay còn gọi là Kiểm tra phân chia A/B) Thử nghiệm A/B: được sử dụng để gia tăng sự chuyển đổi, kiểm tra giả thuyết và giải quyết vấn đề bằng cách thay đổi một trang web (hoặc các phần tử của một trang web hoặc quảng cáo) và sau đó đo sự thành công của sự thay đổi đó. Ví dụ: thay đổi nội dung tiêu đề quảng cáo, đồng thời chạy các quảng cáo ngẫu nhiên, kết quả là cho phép các chuyển đổi một cách tốt hơn sang quảng cáo chiến thắng. Thử nghiệm A / B không thực sự là một giải pháp đơn lẻ, mà là một loạt các bài kiểm tra, học tập, đo lường và thay đổi mang tính lặp đi lặp lại. 

Kiểm tra đa biến cho phép bạn thay đổi nhiều biến cùng một lúc mà vẫn còn cô lập về các tác động của mỗi biến, đây là những trường hợp phức tạp hơn nhưng có thể hữu ích trong thời gian ngắn."

By English 

(a.k.a. A/B Split Testing) – A/B testing is used to increase conversion, test assumptions and problem solve by changing a Web page (or element of a site or ad) and then measuring the success of the change. Example: change the heading text on an ad, run both ads randomly, and let the better converting ad win. A/B testing is not really a one-shot solution, but rather a series of tests, learning, measurement and iterative change.

Multivariable tests let you change many variables at once and still isolate the impact of each – these are more complex but can be useful if time is short.

Like Doanh nhân số