Abbreviation element (Phần viết tắt)

Được sử dụng trong [HTML] cùng với tiêu đề để chỉ việc sử dụng các chữ viết tắt. Nó cho phép [Screen reader] phát hiện chữ viết tắt, và thay vì cố gắng đọc các từ viết tắt, nó sẽ đọc ra tên đầy đủ.


By English

Used in HTML alongside the title attribute to denote the use of an abbreviation. It allows screen readers to spot abbreviations and, instead of trying to pronounce the abbreviation, it reads out the full title. 

For example:  <abbr title = "Web Design Dictionary"> WDD</abbr>

Like Doanh nhân số