Access

Một hệ thống cơ sở dữ liệu [database] được phát triển bởi Microsoft. Một phần của bộ ứng dụng Microsoft Office Professional. Chủ yếu được sử dụng trên các [website] có lưu lượng truy cập thấp, chạy trên nền tảng Windows.

By English

A database system developed by Microsoft. Part of Microsoft Office Professional. Mostly used on low traffic web sites running on the Windows platform.

Like Doanh nhân số