Activemovie

Một công nghệ web cho phép streaming phim từ một máy chủ web tới một khách hàng web. Được phát triển bởi Microsoft.

By English

A web technology for streaming movies from a web server to a web client. Developed by Microsoft.

Like Doanh nhân số