ActiveX Data Object (Đối tượng dữ liệu ActiveX)

Một công nghệ của Microsoft cung cấp việc truy cập dữ liệu cho bất kỳ một loại hình lưu trữ dữ liệu nào.

By English

A Microsoft technology that provides data access to any kind of data store.

Like Doanh nhân số