ActiveX

Một giao thức lập trình ([API]) cho phép các trình duyệt web tải về và thực hiện các chương trình của Windows.

By English

A programming interface (API) that allows web browser to download and execute Windows programs.

Like Doanh nhân số