ADSL

Một loại hình đặc biệt của đường truyền DSL có tốc độ tải lên là khác biệt với tốc độ tải xuống.

By English

A special type of DSL line where the upload speed is different from the download speed.

Like Doanh nhân số