Affiliate program (Chương trình tiếp thị liên kết)

Affiliate program là phương thức tiếp thị dựa trên nền tảng Internet trong đó một [website] sẽ quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ cho nhiều website khác mà được hưởng hoa hồng từ phương thức quảng bá này thông qua lượng truy cập, doanh số bán hàng hoặc khi mẫu đăng ký được hoàn tất. Một chi nhánh sẽ đăng ký tại nhà cung cấp (như Amazon.com) và sau đó đặt liên kết đến nhà cung cấp từ trang web của họ hoặc [blog]. Liên kết thường chứa một phần đặc biệt của [code] để bất kỳ lời giới thiệu và bán hàng thông qua liên kết có thể được ghi vào liên kết. Tỷ lệ hoa hồng phần trăm liên kết thường khoảng 10%, được xác định bởi các nhà cung cấp.


By English

On the Web, an affiliate program is a system whereby referrers/affiliates are financially rewarded for referring business to suppliers. An affiliate would sign up at a supplier (such as Amazon.com) and then place links to that supplier from their web site or blog. The link typically contains a special piece of code so that any referrals and sales through that link can be credited to the affiliate. Affiliate commission percentage is usually about 10% of the sale, as determined by the supplier.

Like Doanh nhân số