Affiliates (Các website tiếp thị)

Các [website] được nhận được hoa hồng để đổi lấy việc gửi bán hoặc chuyển đổi mong muốn đến các trang web thương mại điện tử.

By English

Websites which receive commissions in exchange for sending sales or other desired conversions to [e-commerce] sites.

Like Doanh nhân số