Agent (Tác tử)

Một tác tử thông minh tự động hóa các nhiệm vụ như tìm kiếm [website], nhằm giúp các trang web có được sự tương tác nhiều hơn. 

By English 

An intelligent agent automates tasks such as Web searching, to make Web pages more interactive.

Like Doanh nhân số