AJAX (Javascript and XML không đồng bộ)

AJAX (Asynchronous [JavaScript] và [XML]) cung cấp cách thức khai thác sức mạnh của JavaScript và XML để nâng cao tính tương tác trong web pages. Đây là bộ công cụ cho phép tăng tốc độ ứng dụng web bằng cách cắt nhỏ dữ liệu và chỉ hiển thị những gì cần thiết, thay vì tải đi tải lại toàn bộ trang web


By English

AJAX (Asynchronous Javascript and XML) offers a way to harness the power of JavaScript and XML to enhance interactivity in web pages.

Like Doanh nhân số