Alt attribute (Thuộc tính Alt)

Một thuộc tính alt được sử dụng để xác định đoạn text thay thế cho hình ảnh. Quy định trong thẻ [IMG] trong [HTML], thuộc tính alt chứa các đoạn text thay thế sẽ được hiển thị bên trong hình ảnh(placeholder) khi trang đang tải. Trong một số trình duyệt tooltip mouseover cũng sẽ hiển thị đoạn text từ các thuộc tính alt (alt text). Alt text đóng một vai trò quan trọng trong [SEO].


By English

An alt attribute is used to specify alternate text for an image. Specified inside the IMG tag in HTML, the alt attribute contains the alternate text that is displayed inside the image placeholder while the page is loading. In some browsers the mouseover tooltip will also display the text from the alt attribute (alt text). Alt text plays a role in SEO.

Like Doanh nhân số