Anchor (Neo)

Trong thuật ngữ web: Đây được gọi là các điểm bắt đầu hoặc kết thúc điểm của một siêu liên kết.

By English

In web terms: The starting point or ending point of a [hyperlink].

Like Doanh nhân số