Animation

Sự xuất hiện của chuyển động được tạo ra bằng cách hiển thị một loạt các hình ảnh theo thứ tự; sử dụng để làm cho các [website] trực quan và thú vị hơn hoặc hơn chú ý đến những thông tin quan trọng hoặc liên kết.

By English

Appearance of motion created by displaying a series of still images in sequence; used to make Web pages more visually interesting or draw attention to important information or links.

Like Doanh nhân số