Anonymous FTP (Truy cập cộng đồng)

Anonymous FTP là viết tắt của Anonymous [File Transfer Protocol]. Truy cập cộng đồng cho phép khách truy cập vào các file được lưu trữ trên server. Những khách vô danh có thể download hoặc upload các file từ truy cập cộng đồng. Việc truy cập bình thường, được kiểm soát từ bên trong bảng điều khiển web.


By English

An anonymous FTP server allows visitors access to files stored on the server. These anonymous visitors may download or upload files to and from the anonymous FTP server. Access can be normally be controlled from within a web control panel.

Like Doanh nhân số