Anti-aliasing (Khử răng cưa)

Anti - aliasing là một tính năng của nhiều chương trình thiết kế như Photoshop và Corel Photopaint. Tính năng này tạo ra tác dụng giảm bớt răng cưa trên bề mặt giúp đem lại hình ảnh mịn màng và đẹp hơn, cung cấp trình chuyển đổi từ khu vực màu sắc này đến khu vực màu bên cạnh trong hình ảnh đó. Nếu không có anti - aliasing thì các điểm ảnh chi tiết sẽ được nhìn thấy nhiều hơn trên bề mặt của khu vực màu sắc.

By English

Anti-aliasing is a feature of many design programs such as PhotoShop and Corel Photopaint. This feature creates a smoothing effect on the color edges of an image, providing a smooth transition from one color area within the image to the next color area in the same image. Without anti-aliasing the individual pixels would be more visible on the edges of the color areas.

Like Doanh nhân số