Anti-Virus program (Chương trình diệt virus)

Một chương trình máy tính được thực hiện để phát hiện và tiêu diệt tất cả các loại virus máy tính.

By English

A computer program made to discover and destroy all types of computer viruses.

Like Doanh nhân số