Apache (Chương trình máy chủ HTTP)

Apache HTTP server là [phần mềm] miễn phí. Đây là một nguồn mở Web server. Nó tương thích với các hệ thống [Unix] cũng như Microsoft Windows và Novell NetWare. [Apache] được xây dựng để thông báo lỗi về cấu hình, bên cạnh đó là để giải quyết nội dung cơ sở dữ liệu. Nó mang cơ sở dữ liệu độc đáo DBMS - BASED. Giao diện người dùngđồ họa([GUI]) cho phép cấu hình dễ dàng hơn. Sự phát triển ban đầu và quá trình được thực hiện liên tục bởi Apache Software Foundation.


By English

The Apache HTTP server is free software. It is an [open source] Web server. It is compatible with Unix systems as well as Microsoft Windows and Novell NetWare to name but a few. Apache is built to accommodate configurable error messages. It is also built to negotiate databased content. It carries DBMS-BASED unique databases. Graphical User Interfaces (GUI's) allows easier configuration. The initial development and ongoing process is carried out by the Apache Software Foundation 

Like Doanh nhân số