API (Giao diện chương trình ứng dụng)

Một giao diện cho phép một chương trình giao tiếp với một chương trình khác. Theo thuật ngữ web: Một giao diện cho phép trình duyệt web hoặc các máy chủ web giao tiếp với các chương trình khác.

By English

An interface for letting a program communicate with another program. In web terms: An interface for letting web browsers or web servers communicate with other programs.

Like Doanh nhân số