Applet

Applet là chương trình [Java] có thể được nhúng vào các trang [HTML] và có thể chạy được trên các trình duyệt có bật Java như Mozilla hoặc IE. Applet được dùng để điều khiển phía client nên có một vài hạn chế nhất định. Applet không thể truy cập những tài nguyên hệ thống từ máy cục bộ (local computer), thay vào đó, applet làm tăng thêm tính động của trang web. Applet chỉ có thể chạy bên trong trình duyệt và không thể tồn tại như một ứng dụng độc lập


By English

An applet is a (small) Java program. Applet software is inseparable from the context of another program, such as the Web browser, for example. It is dependent on other software and therefore offers a very narrow function. It has no independent use.

Like Doanh nhân số