Application server (Máy chủ ứng dụng)

Một máy chủ ứng dụng được cài đặt như một công cụ phần mềm trong mạng máy tính. Một trong những chức năng của nó là lưu trữ các ứng dụng phần mềm. Máy chủ tập tin và máy chủ in ấn cũng không có chức năng như vậy. Một chức năng khác của máy chủ ứng dụng là truyền tải các ứng dụng để kết nối với máy tính. Nó quản lý hầu hết các ứng dụng cho business logic (các nguyên lý thiết kế máy tính) như các ứng dụng truy cập dữ liệu của máy tính. Phần mềm máy chủ có thể thực hiện nhiều hơn một gói phần mềm làm cho nó dễ dàng truy cập trên mạng như một máy chủ Web. Vì nó có nhiều khả năng giúp bạn có thể sử dụng bộ nhớ và cơ sở dữ liệu mà không cần thêm các gói phần mềm hỗ trợ khác.


By English

An application server is installed as a software engine in a computer network. One of its functions is to host software applications. Neither the file server nor the print server has such a function. Another function of the application server is to transmit applications to linked computers. It further manages most of the applications for business logic as well as the data access applications of your computer. Server software can carry more that one software package which makes it readily accessible on networks such as a Web Server. Because of it's multiple abilities you may use memory and databases without adding other supporting software packages.

Like Doanh nhân số