Archie

Một chương trình máy tính để xác định vị trí các tập tin trên các máy chủ FTP công cộng.

By English

A computer program to locate files on public FTP servers.

Like Doanh nhân số