ARPANet (Advanced Research Projects Agency Network) (Mạng lưới Cơ quan với các đề án nghiên cứu tân tiến)

Arpanet là tiền thân của Internet. ARPANET được tạo ra bởi Bộ Quốc phòng Mỹ. Ban đầu được sử dụng để liên kết các máy tính hệ điều hành khác nhau tại các địa điểm khác nhau, người dùng có thể truy cập thông tin từ các địa điểm khác nhau, điều này không thể có trước đây nhưng nó đã diễn ra vào năm 1960 và 1970.


By English

ARPANet was the forerunner to the Internet. ARPANet was created by the U.S. Department of Defense. Initially used to link computers operating different systems in different locations, users could access information from different locations, which was not possible before. This was during 1960 and 1970.

Like Doanh nhân số