Array (Mảng)

Trong lập trình, một mảng là một danh mục chứa giá trị của dữ liệu. Trong [PHP], ví dụ, một mảng chứa một biến.


By English

In programming, an array is an index of data values. In PHP, for example, an array contains a number of variables.

Like Doanh nhân số