ASCII

ASCII là chữ viết tắt của American Standard Code for Information Interchange nghĩa là Mã tiêu chuẩn Mỹ để trao đổi thông tin.

ASCII là tiêu chuẩn cho các [code] number. Tiêu chuẩn này được áp dụng trên toàn thế giới bới các nhà lập trình máy tính. ASCII mã hóa tất cả các số Latin mũ trên và mũ dưới, chữ cái, dấu chấm câu và nhiều hơn nữa. Tập hợp 128 tiêu chuẩn code ASCII trình bày 7 chữ số nhị phân : 0.000.000-1.111.111


By English

ASCII is a standard for code numbers. The standard is applied world-wide by computer programmers. ASCII encodes all the upper and lower-case Latin numbers, letters, punctuation and more. A set of 128 standard ASCII codes present a 7 digit binary number: 0000000 to 1111111

Like Doanh nhân số