ASF

Một định dạng đa phương tiện dùng để streaming. Phát triển bởi Microsoft cho Windows Media.

By English

A multimedia streaming format. Developed by Microsoft for Windows Media

Like Doanh nhân số