ASP

Hay còn gọi là ASP.NET- ngôn ngữ lập trình, một nền tảng ứng dụng web (web application framework) được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, những ứng dụng web và những dịch vụ web. Lần đầu tiên được đưa ra thị trường vào tháng 2 năm 2002 cùng với phiên bản 1.0 của .NET framework, là công nghệ nối tiếp của Microsoft's Active Server Pages(ASP). ASP.NET được biên dịch dưới dạng Common Language Runtime (CLR), cho phép những người lập trình viết mã ASP.NET với bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ bởi .NET language

By English

ASP.NET is a server-side Web application framework designed for Web development to produce dynamic Web pages. It was developed by Microsoft to allow programmers to build dynamic web sites, web applications and web services. It was first released in January 2002 with version 1.0 of the .NET Framework, and is the successor to Microsoft's Active Server Pages (ASP) technology. ASP.NET is built on the Common Language Runtime (CLR), allowing programmers to write ASP.NET code using any supported .NET language. The ASP.NET SOAP extension framework allows ASP.NET components to process SOAP messages.

Like Doanh nhân số