Attribute (Thuộc tính)

Trong [HTML], một thuộc tính là một đặc tính của một thẻ. Một thẻ [IMG], ví dụ, có thể bao gồm các thuộc tính xác định chiều cao và chiều rộng của hình ảnh.


By English

In the context of HTML, an attribute is a characteristic of a tag. An IMG tag, for example, could include attributes that specify the height and width of the image.

Like Doanh nhân số