Authentication (Sự xác thực)

Liên quan đến thương mại điện tử và sự ủy quyền. Sự xác thực là quá trình cố gắng để xác minh danh tính kỹ thuật số của người gửi thông tin như yêu cầu để đăng nhập hoặc mua một sản phẩm thông qua thẻ tín dụng. Sự xác thực là một cách để đảm bảo rằng người dùng là những người mà họ nói rằng họ đã cố gắng để thực hiện chức năng trong một hệ thống và trong thực tế, người dùng được phép làm như vậy. Xác minh thẻ tín dụng dùng trong trong các trang web thương mại điện tử sử dụng sự xác thực và sự xác minh được thực hiện bởi một dịch vụ chuyên dụng tiếp nhận đầu vào và chi trả khi nó chứng minh được nó thành công hay thất bại. 

Sự xác thực là quá trình xác minh danh tính của một người, trong khi sự ủy quyền là quá trình xác minh rằng một người có tên tuổi có quyền để thực hiện một hoạt động nhất định hay không. Sự xác thực, do đó, phải đi trước sự ủy quyền.

By English

Relates to [e-Commerce] and [authorization] – authentication is the process of attempting to verify the digital identity of the sender of a communication such as a request to log in or purchase a product via credit card. Authentication is a way to ensure users are who they say they are – that the user who attempts to perform functions in a system is in fact the user who is authorized to do so. Credit Card verification for eCommerce Web sites uses authentication and verification is done by a dedicated service that receives the input and returns success or fail indication.

Authentication is the process of verifying a person's identity, while authorization is the process of verifying that a known person has the authority to perform a certain. 

Like Doanh nhân số