Authorization (Sự ủy quyền)

Liên quan đến thương mại điện tử và và sự chứng thực. Sự ủy quyền là quá trình xác minh rằng một người có tên tuổi có quyền để thực hiện một hoạt động nào đó, trong khi sự chứng thực là quá trình xác minh danh tính của một người, nên sự chứng thực phải đặt trước sự ủy quyền.

By English

Relates to [e-Commerce] and [authentication]. Authorization is the process of verifying that a known person has the authority to perform a certain operation, while authentication is the process of verifying a person's identity – so authentication must precede authorization.

Like Doanh nhân số