B2C

Doanh nghiệp đến người tiêu dùng. Trái ngược với doanh nghiệp [B2B] bán hàng cho các doanh nghiệp, doanh nghiệp B2C tập trung vào việc bán trực tiếp cho khách hàng hoặc người tiêu dùng cuối cùng. Ví dụ Amazon.com.


By English

Business to customer. As opposed to a b2b business which sells to businesses, a b2c business focuses on selling directly to the customer or end user. For example Amazon.com.

Like Doanh nhân số