Backbone (Đường truyền backbone)

Backbone là một đường truyền tốc độ cao hay một chuỗi các kết nối. Nó là đường dẫn chính trong một mạng. Không phải tất cả các mạng đều sử dụng thành phần backbone .


By English

A network backbone is a high-speed line or a series of connections. It is a major pathway within a network. Not all networks use a backbone component.

Like Doanh nhân số