Backend (Hậu sảnh)

Back-end, còn được biết với tên gọi Public Back-end, Administrator, Control Panel: phần dành cho người quản trị [website] để thiết lập các xây dựng để website hoạt động. Những người bình thường không biết đường dẫn để truy cập, hoặc nếu có biết thì cũng phải qua bước kiểm tra tài khoản. Backend chính là cái mà nhà thiết kế web xây dựng, còn [frontend] là điều mà người dùng nhìn thấy.


By English

The backend of a web site refers to the HTML markup, code, files and server processes that make the web site work. The backend is what the web designer builds, the frontend is what the web site visitor sees

Like Doanh nhân số