Backlink (Liên kết trỏ về )

Backlink, còn được biết đến với các thuật ngữ khác như incoming link, inbound link, inlink, và inward link, là những liên kết từ [website] khác hướng tới website hoặc trang web ([web page]) hiện tại. Trong thuật ngữ link cơ bản, backlink là mọi [link] được nhận từ các nút web như trang web (web page), thư mục (directory), website hoặc tên miền ở mức cao nhất (top level domain) từ những nút web khác nhau

Backlink có ý nghĩa quan trọng (trước khi có sự xuất hiện của công cụ tìm kiếm) như là biện pháp chính để điều hướng web, giờ đây thì nó rất có ý nghĩa trong [SEO]. Số lượng backlink là một trong những yếu tố phổ biến và quan trọng đối với một website hoặc trang web.

By English


Backlinks, also known as incoming links, inbound links, inlinks, and inward links, are incoming links to a website or web page. In basic link terminology, a backlink is any link received by a web node (web page, directory, website, or top level domain) from another web node

Inbound links were originally important (before the emergence of search engines) as a primary means of web navigation; today, their significance lies in search engine optimization (SEO). The number of backlinks is one indication of the popularity or importance of that website or page 

Like Doanh nhân số