Backup (Phục hồi)

Bản sao của một tập tin, chương trình, hoặc ổ đĩa có thể được sử dụng trong trường hợp bản gốc bị mất, bị hư hỏng, hoặc bị phá hủy.

By English

Duplicate of a file, program, or disk that can be used in case the original is lost, damaged, or destroyed.

Like Doanh nhân số