Bad neighborhood (Khu vực xấu)

Một khu vực xấu trên Web là bất kỳ [website] nào có sử dụng bất kỳ một thủ đoạn bẩn thỉu nào đó để thử và tăng thứ hạng trang web của họ hoặc làm hại cho khách hàng xem trang web. Chúng bao gồm các hình thức như: che đậy, gửi thư rác, cài đặt virus hoặc phần mềm độc hại, cánh link farms, và các sự vi phạm pháp luật khác. Tất cả những điều này sẽ làm một trang web bị phạt hoặc bị cấm từ phía Google và cũng như các công cụ tìm kiếm khác, và cuối cùng nếu bạn liên kết đến các trang web đó, trang web của bạn cũng sẽ bị phạt

By English

A bad neighborhood on the Web is any website that uses any dirty tricks to try and increase their site's rankings or do harm to customers reading the site. These include: cloaking, spamming, installing viruses or malware, link farms, breaking other laws. All of these things will get a site penalized or banned from Google and other search engines, and if you link to these sites, your site will be penalized.

Like Doanh nhân số