Banner ad (Banner quảng cáo)

Một quảng cáo (thường ở dạng đồ họa) được đặt trên một website, với các hoạt động trong đó như là một siêu liên kết đến trang web của một nhà quảng cáo.

By English

A (most often graphic) advertisement placed on a web page, which acts as a [hyperlink] to an advertiser's [website].

Like Doanh nhân số