Banner blindness

Đề cập đến việc hành động/thói quen bỏ qua các quảng cáo banner. Thuật ngữ này ngụ ý chính xác những người thường không thấy các banner quảng cáo, dù nó có lớn, bởi vì họ có thói quen tập trung vào nội dung văn bản. Banner quảng cáo có tỷ lệ click và tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn so với các quảng cáo có ngữ cảnh.


By English

Referring to the practice/habit of ignoring banner advertisements. The term implies correctly that people often do not see banner ads, regardless of how loud they are, because they habitually focus on text content.

Banner ads have a significantly lower clickthrough rate and conversion rate than context ads.

Like Doanh nhân số